Czym jest prawo karne?

Sprawcy określonych przestępstw muszą liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny. Wszelkie kwestie z tym związane porusza prawo karne, które jest zbiorem konkretnych przepisów odnoszących się do rodzajów uchybień oraz ich penalizacji. Przeczytaj więcej informacji na ten temat.

Zakres prawa karnego

Powszechnie uważa się, że obywatele powinni mieć wątpliwości przed popełnianiem różnych występków. Prowadzone przed sądem sprawy karne ukierunkowane są na wymierzanie osobom, które weszły w konflikt z prawem, sankcji adekwatnych do przewiny. Obowiązujące przepisy prawne zakazują działań uważanych jako niszczące oraz zagrażające zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu i mieniu osób nimi objętych. Sprawcom przestępstw oraz poszkodowanym proponowana jest pomoc prawna.

Cele prawa karnego

Opisywane prawo pełni określone funkcje, wśród których można wymienić:

  • rozładowywanie negatywnych zjawisk w społeczeństwie powstałych na skutek dopuszczenia się określonego czynu zabronionego;
  • ochronę interesów ofiar oraz zrekompensowanie im (jak dalece to możliwe) doznanej krzywdy;
  • zapobieganie kolejnym zbrodniom.

Źródłem obowiązujących w Polsce norm prawnych są odpowiednie ustawy. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywa Kodeks karny.

Kompleksowa pomoc adwokata

Osobom podejrzanym o dopuszczenie się jakiegoś występku oraz pokrzywdzonym danym czynem proponowana jest pomoc adwokata. Pracujący w kancelariach prawnicy dysponują wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Na życzenie klienta podejmują się prowadzenia różnych spraw sądowych i pozasądowych.

Warto również poczytać o